Regulamin korzystania z serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W niniejszym Regulaminie Korzystania z portalu www.mieszkania-pokoje-wynajem.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 

 1. „Portal” – strona główna www.mieszkania-pokoje-wynajem.pl oraz jej podstrony,
 2. „Właściciel Portalu” –  Oferix, ul. Drewnicka 2/501, 05-091 Ząbki, REGON 367928090 , Tel 506 044 893
 3. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Portalu.
 4. „Zalogowany użytkownik” - osoba, która założyła konto w Portalu i dokonała aktywacji usługi bezpośredniej.
 5. „Usługa abonamentowa” – usługa świadczona przez właściciela portalu polegająca na kompleksowym pośrednictwie w poszukiwaniu nieruchomości.
 6. „Opłata Abonamentowa” – opłata w wysokości 199 złotych,uprawniająca do korzystania z usługi abonamentowej przez okres 30 dni.
 7. „Aktywacja usługi abonamentowej” – zaksięgowanie opłaty abonamentowej na rachunku właściciela portalu.
 8. „Zamawiający” – osoba, która podpisała umowę o świadczenie usługi bezpośredniej
 9. „Usługa Bezpośrednia” – usługa świadczona przez właściciela portalu polegająca na kompleksowym bezpośrednim pośrednictwie w poszukiwaniu nieruchomości.
 10. Administrator” – osoba zarządzająca Portalem,
 11. „Ogłoszenie” – bezpłatne ogłoszenie wynajmu nieruchomości dodawane przez ogłoszeniodawcę
 12. „Ogłoszeniodawca” – właściciel nieruchomości zamieszczający ogłoszenie na portalu.
 13. „Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego.
 14. Nick” – nazwa zalogowanego użytkownika, nadawana przez niego celem odróżnienia od innych zalogowanych użytkowników.

 

 1. Regulamin określa warunki usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Właściciela Portalu.

 

 1. W przypadku naruszenia regulaminu i korzystania z serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem portal zastrzega prawo do usunięcia konta zalogowanego użytkownika bez jego uprzedniego powiadomienia.

 

 1. W przypadku naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub prawa miejscowego, zachowania sprzecznego z moralnymi i etycznymi normami lub zwyczajami, portal zastrzega prawo do usunięcia konta zalogowanego użytkownika bez jego uprzedniego powiadomienia.

 

 1. Każdy użytkownik, który przystępuje do korzystania z portalu, tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

 • 2 USŁUGA ABONAMENTOWA
 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi abonamentowej następuje między Właścicielem Portalu, a Zalogowanym Użytkownikiem.
 2. Koszt usługi abonamentowej wynosi 199,00 zł. Usługa abonamentowa trwa 30 dni od momentu jej aktywowania.
 3. Usługa abonamentowa wykonywana jest z należytą starannością, z uwzględnieniem jej profesjonalnego charakteru.
 4. W celu zawarcia umowy Użytkownik rejestruje się na Portalu i aktywuje Usługę abonamentową poprzez dokonanie płatności na rachunek 92 1020 1097 0000 7102 0303 6423 należący do Właściciela Portalu lub połatność online podając w tytule przelewu imię i nazwisko lub nick.
 5. Właściciel portalu w ramach usługi abonamentowej zobowiązuje się do dokonania kompleksowej usługi pośrednictwa polegającej na:
  1. Nadaniu unikalnego hasła do portalu poprzez jego wysyłkę na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez użytkownika.
  2. Udostepnieniu zalogowanemu użytkownikowi aktywnej bazy danych.
  3. Telefonicznej weryfikacji preferencji zalogowanego użytkownika co do mieszkania, pokoju lub lokalu usługowego.
  4. Kontakcie z zalogowanym użytkownikiem, celem przedstawiania ofert, udzielenia porad, wskazówek, uzyskania informacji o stanie poszukiwania nieruchomości przez okres trwania usługi abonamentowej.
  5. Udostępnianiu wzoru umowy najmu i protokołu zdawczo – odbiorczego, przekazania lokalu lub mieszkania na życzenie klienta.
 6. Zalogowany użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Kontaktu z właścicielem wybranej przez siebie oferty w celu ustalenia terminu oglądania nieruchomości.
  2. Poinformowania właściciela portalu o podpisaniu umowy najmu z właścicielem nieruchomości.
 7. W sytuacji wynajęcia mieszkania przed upływem terminu trwania Usługi abonamentowej Zalogowany użytkownik i Właściciel portalu ustalają zakończenie usługi lub dalsze jej trwanie od końca trwania Usługi abonamentowej.
 8. Wykonanie umowy następuje w wyniku upływu okresu 30 dni od momentu jej aktywowania lub w wyniku zawarcia przez zalogowanego użytkownika umowy najmu mieszkania i braku woli kontynuowania Usługi abonamentowej do końca jej okresu.

 

 • 3 ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
 1. Ogłoszeniodawca może na portalu bezpłatnie wystawiać ogłoszenia dotyczące nieruchomości, którą ma zamiar wynająć.
 2. Zabrania się umieszczania na portalu więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości przez jednego ogłoszeniodawcę.
 3. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do sformułowania ogłoszenia w sposób poprawny pod względem gramatycznym i ortograficznym.
 4. Zabrania się umieszczania pod jakąkolwiek formą ogłoszenia zawierającego treści reklamujące inny serwis internetowy, chyba że administrator wyrazi na to zgodę.
 5. Dodając ogłoszenie Ogłoszeniodawca oświadcza, że podane dane w ogłoszeniu są poprawne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Ogłoszeniodawca odpowiada za treść ogłoszenia.
 6. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na prezentacje danych ogłoszenia wraz
  z dołączonymi fotografiami w portalu oraz w serwisach partnerskich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny jak i do jego edycji, jeśli ogłoszenie zawiera błędy.
 8. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia,
  jeśli będzie ono nieaktualne lub dane będą niezgodne ze stanem faktycznym.
  Za aktualność ofert odpowiada wyłącznie Ogłoszeniodawca.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na portalu ogłoszeń we własnym imieniu, udostępnianych publicznie na innych stronach internetowych.

 

 • 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za informację oraz dane zawarte w ogłoszeniu dodanym przez ogłoszeniodawcę.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego zawierania transakcji na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie. Portal nie bierze również udziału
  w sporach między użytkownikami serwisu oraz miedzy użytkownikami
  a ogłoszeniodawcami.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy zawartej między ogłoszeniodawcą, a użytkownikiem, który samodzielnie korzysta z ogłoszeń publikowanych na portalu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za podszywanie się przez podmioty trzecie pod użytkowników zalogowanych.
 5. Użytkownik, użytkownik zalogowany lub ogłoszeniodawca w wyniku działania, którego inny użytkownik, ogłoszeniodawca lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko portalowi
  z roszczeniem zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody wywołanej wystąpieniem i zwrotu kosztów, w tym kosztów sądowych, kosztów pełnomocników
  i zastępstwa procesowego oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną prawidłowym lub nieprawidłowym działaniem serwisu lub nie działaniem serwisu.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, zalogowanego użytkownika lub ogłoszeniodawcy, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu,
  w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika, użytkownika zalogowanego bądź ogłoszeniodawcy, wirusów komputerowych.
 • 5 REKLAMACJE
 1. W przypadku chęci złożenia reklamacji przez użytkownika, użytkownika zalogowanego bądź ogłoszeniodawcę, może on to uczynić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: oferix@onet.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
 3. O wyniku reklamacji użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja. O wyniku reklamacji użytkownik zalogowany zostanie powiadomiony na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji na portalu.

 

 • 6 PRAWA AUTORSKIE
 1. Układ treści zawarty w Serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Użytkownik, użytkownik zalogowany oraz ogłoszeniodawca zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość portalu może być przez użytkownika jak i użytkownika zalogowanego wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystywanie do innych celów,
  a w szczególności do celów komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia ze strony właściciela portalu.
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na portalu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

 

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z Art. 27 ustawy o prawach konsumenta Użytkownik zalogowany ma prawo odstąpić od umowy usługi abonamentowej  bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia.

 

 1. Użytkownik zalogowany składając zamówienie na dane usługi może wyrazić zgodę na przystąpienie przez Usługodawcę do świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Użytkownikowi zalogowanemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy począwszy od chwili wykonania usługi. W razie odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi Klient może zostać obciążony opłatami za już wykonane usługi.

 

 

 1. Zawarcie umowy usługi abonamentowej na okres 30 dni wiąże się z powstaniem po stronie właściciela portalu kosztów w wysokości 100 złotych, tytułem rejestracji usługi abonamentowej, kosztów pracowniczych oraz obsługi systemu w wysokości 7 złotych, za każdy dzień od dnia zawarcia umowy, . W wypadku odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi są one odliczane od kosztów jakie poniósł użytkownik zalogowany.

 

 1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

 

 

 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku rozbieżności postanowień Regulaminu i umowy usługi abonamentowej lub umowy usługi bezpośredniej pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Prawa Polskiego.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2018 roku do odwołania.